ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • ratchadapat@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. เศรษฐศาสตร์, Industrails Economic (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (The Guidelines for Farmers Cost Reduction of Ban Krang Subdistrict, Muang District, Phitsanulok Province.)
  2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (The adding value to agricultural products of farmers Ban Krang Subdistrict, Muang District, Phitsaanulok Province. )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ