ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์นรชัย สอนใน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 88/7 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  • ajnorachailru@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ