ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 244 หมู่ 3 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  • extarthee@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ