ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • sripraiaturu@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัย (-)
  2. รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย (The green market participation of subdistrict administrative organization Pong Noi DOI Luang district, Chiang Rai province and of the parties to the network.)
  3. รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย (The green market participation of subdistrict administrative organization Chiang Klang district, Nan province, and puea consortium network)
  4. รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่าย (The green market participation of subdistrict administrative organization, Mae phrik. Mae Suai District, Chiang Rai province and of the parties to the network)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ