ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเกษตรศาสตร์ / คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • im179@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ