ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • cim@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (Public Participation Process for Improving Water Quality of Agricultural Water in Tambon Klong Namsai, Aranyaprathet District, Srakaew Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ