ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • cim@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้ำตาลตำบล คลองทับจันทร์ (The process for developing efficiency of labor in sugar cane; A case study in Kling-Tub-Chan)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ