ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • fms@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม (The Development of Cantaloupe Planting Area is a Greenhouse for Agricultural Tourism, Tambon Pansuk, Aranyaprathet District. Sakaew Province The Community is Involved.)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ