ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • edu@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว: กรณีคึกษาตำบลหนองแวง (กิจกรรม"โซเดียมอันตรายกว่าที่คิด") (THE RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR EMPOWERING QUALITY OF LIFE OF COMMUNITY LEADERS AND PARENTS IN SA KAEO PROVINCE: CASE STUDY OF NONG WANG DISTRICT (ACTIVITY “SODIUM IS MORE DANGEROUSE THAN YOU KNOW”))
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ