ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • ph@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (Health Behavior Modification Village to Reduce Risk and Diseases in Wang Sombun Subdistrict, Wang Sombun District, Srakaew Province.)
  2. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (Health Behavior Modification Village to Reduce Risk and Diseases in Wang Mai Subdistrict, Wang Sombun District, Srakaew Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ