ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาววนิดา ชัยชนะ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 159หมู่ที่7 ต.เเดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วยด้วน (The potential of vermicompost produced from organic waste on agriculture systems and environment)
  2. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ห้วหนองนกไข่ (The potential of vermicompost produced from organic waste on agriculture systems and environment)
  3. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ป่าเด็ง (The potential of vermicompost produced from organic waste on agriculture systems and environment)
  4. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.กระดังงา (The potential of vermicompost produced from organic waste on agriculture systems and environment)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ