ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวมาลินี นาคใหญ่

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 65หมู่ที่3 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี (The Application of Co-operative Participation for Farmers Mushroom cultivation at Pakchong District in Ratchaburi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ