ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางณัฐยา เชิงฉลาด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 111/39หมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ
  1. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การส่งเสริมศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาเเร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (promoting of Potential and involvement of community for Early Childhood's Healthcare in Child Development centers of local Goverment:Child Development Center of Khao-rang Sub-district Administration Organization,Muang District,Ratchaburi province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ