ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 3/144 ซ.ศรีนครินทร์ 46/1(ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ
  1. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาเเร้ง (Community Participation to Promote Early Childhood's Development in child Development Center: A Case study of Khao-rang Sub-district Administration Organization. Muang District,Ratchaburi Province)
  2. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เบิกไพร (Community Participation to Promote Early Childhood's Development in child Development Center: A Case study of Khao-rang Sub-district Administration Organization. Muang District,Ratchaburi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ