ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 35/1 หมู่ที่8 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

ความเชี่ยวชาญ
  1. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. เเนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเเละชุมชน (Model for the Promotion of Pre-School Child Emotionk Development on Behavioral Violence with Family and community Participation)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ