ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาววิลาสินี ทองเเถบ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 19/3 หมู่ที่7 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ (The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
  2. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล (The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
  3. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บางพรม (The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
  4. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ( The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
  5. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ทุ่งบัว ( The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
  6. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สระกระเทียม (The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ