ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 46/2 หมู่ที่2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ
  1. การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนารูปแบบการดูเเลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (Development of care model for patients with chronic llness in a Community: Rangkaratoom Municipality, Banglen District,Nakhon Pathom Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ