ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 24หมู่ที่3 ต.ประสาทสิธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ความเชี่ยวชาญ
  1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health and safety)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (A Health Promoting Model for Elderly in Phohak Bang Phae and Hnong-oo Ban-Pong,Ratchaburi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ