ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวนันทิดา โหวดมงคล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 93/9 หมู่1 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญ
  1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น ( Introduction to Occupational Health and Safety)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลห้วยม่วง (A Health Promoting Model for Elderly in Huaymuang and Sub-district,Nakhonpathom Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ