ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางศิริพร ฉายาทับ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 63/2หมู่3 ตงหนองดินแดน อ.เมือง จ.นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลสระกะเทียม (A Self-care Promoting Model for Elderly in Sakatiem Sub-district, Muang District,Nakhonpathom Province)
  2. รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุ (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ