ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 41/21 ซอยโรงน้ำเเข็ง ถ.เเสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
  1. การจัดการด้านสุขภาพ (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี (A Health Promoting Model for Elderly for Elderly in Kaem-On Sub-district,Ratchabuti Province)
  2. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี (A Health Promoting Model for Elderly for Elderly in Boegprai Sub-district,Ratchabuti Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ