ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวธนัชพร มุลิภะบุตร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 218/2 หมู่ที่3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ความเชี่ยวชาญ
  1. สาธารณสุขศาสตร์. (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (A Health Promoting Model for Elderly in Bangchang Sub-district Sam Pran District, Nakhon pathom Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ