ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 70/17 ซ.เพชรเกษม 116/3 เเขวงหนองค้างพลู เขตหนองเเขม กทม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพโดยชุมชนโพธิ์หัก จ.ราชบุรี (A Feasibility study of Argo Tourism for healthy Management by Pohak Community Ratchaburi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ