ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 282 หมู่4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความเชี่ยวชาญ
  1. ภาษาเเละวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจากประวัติศาสตร์ชุมชนเจ็ดเสมียร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (Designing English Lesson through the Social Learning Process from the History of Chet Samian Sub-District, Photharam District, Ratchaburi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ