ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ