ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (Creating a participatory educational network in the community in Pong Dang Sub-district, Muang District, Tak Province)
  2. รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (A model of alternative education participation for disadvantaged children in education in the Huai Mun Nam pad District Uttaradit)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ