ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • -

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม (Development illness Pattern A case of:Rangkratoom Municipality, Banglen District,Nakhon Pathom Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ