ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  • patchareethoongkaew@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. จิตวิทยา (psychology)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Effects of mental health encourage program on the five dimensional psychological happiness model to develop the quality of life for the elderly )
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ