ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 350/12-13 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • poh_h@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. สังคมศาสตร์ (business)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (Guidelines for Developing Model of the Elderly Occupation by Local Community Participation of Ban Thai Sub District, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province)
  2. แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (Occupational Promotion of the Elderly Based on Local Resources by Community Participation of Sangto Sub district, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. ศึกษาบทบาทของผู้นำชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ