ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 439 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • mek.eai@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management and Development)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (Factors Affecting Leadership of Elderly Career Leaders in the Case of Weaving Group, Tambon Khao Tao, Khuean Nai, Ubon Ratchathani)
  2. ศึกษาบทบาทของผู้นำชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (-)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  2. แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ