ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวคคนางค์ ช่อชู

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • kakanang.ch@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (The model for Developing Quality of Life of the Elderly by Using Religious and Local Cultural Activities in Janlan Sub-district, Kuchinarai District, Kalasin Province )
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ (Developing the Quality of Life of the Elderly based on Ways of Esarn Culture under the Changes of the Society to become the Aging Society)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ