ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  • teerac@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาล ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (-)
  2. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (Appropriate Practices in Households Waste Management and Waste Reduction in Samvaeng Subdistrict,Huairat District, Buriram Province )
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ