ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 439 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • loma.kwuan@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางอาหารด้านผักปลอดสารพิษโดยการจัดการตนเอง : เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Value Creation and Value Added in food in aspect of organic vegetable by self-management ofNong Tat Sub District Municipality MueangDistrict Buriram Province)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหารโดยการจัดการตนเองของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ