ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสงกรานต์ ถุงแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
  • Songkran7485@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (รูปแบบองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน)
  2. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ตาบลแดนชุมพล อาเภอสอง จังหวัดแพร่ (Format of events, to strengthen health elderly blind ladaen Matthew Madera two province.)
  3. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา (The pattern of events in the school seniors creatively to promote health. The blind seeks RA elemental Khing Madera chun, phayao province.)
  4. รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย (Management pattern for Thailand's health trajectory massage TAT SA slick. Madera city nan Province with a group of elderly people and parties to the network)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ