ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
  • Songkran7485@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (The pattern of events in the school seniors creatively to promote health. The blind seeks RA elemental Khing Madera chun, phayao province.)
  2. รูปแบบการบริหารจัดการนวดวิถีไทยเพื่อสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย (Management pattern for Thailand's health trajectory massage TAT SA slick. Madera city nan Province with a group of elderly people and parties to the network)
  3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 3 อ. ของกลุ่มผู้สูงวัยกับสถานศึกษาและภาคีตำบลดอนไฟ จังหวัดลำปาง (-)
  4. รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 4 ส. ของกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่และภาคีเครื่อข่าย (รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 4 ส. ของกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่และภาคีเครื่อข่าย)
  5. รูปแบบการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน รำวงมะเก่า โดยกลุ่มผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (รูปแบบการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน รำวงมะเก่า โดยกลุ่มผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)
  6. การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศูนย์ 3 วัย เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศูนย์ 3 วัย เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน)
  7. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคน 3 วัย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน ตำบลแดนชุมพล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ