ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
 • 11หมู่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • san_chiro@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
 1. - (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านไพศาลตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (Management of Local Herbal Wisdom to Prevent and Control Pests of Choomchonbanphaisan, Phaisan Sub-district, Prakhon Chai District, Buriram Province.)
 2. การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (Management of Local Herbal Wisdom to Prevent and Control Pests of ChoomchonBannongphakwaen, Banphai Sub-district, Banphai District, KhonKaen Province)
 3. การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็นอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (Transfer Knowledge of Organic Fertilizer Production from Agricultural Residuesof Soknokten Village,Soknokten Sub-district, Phon District, KhonKaen Province.)
ผู้ร่วมโครงการ
 1. การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 2. การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านหนองยาง ตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 3. การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านชาดอำนวย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 4. การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านยางนกคู่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 5. การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านชาด ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ