ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 3 หมู่ 6 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
  • chompooenvi@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การลดใช้สารเคมีในระบบการปลูกแคนตาลูป: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (Pesticide Usage Reduction In Cantaloupe Planting System: The Case Studies of Nahuobo Municipal Subdistrict, Phannanikhom District, Sakonnakhon )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ