ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80/101 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  • moonoy5521@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (Participation of Community to Solid Waste Separation Case Study : Sra Phang Thong Municipal District, Khao Wong District, Kalasin Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ