ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  • chawali7@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการระบบการผลิตพืชผักสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบในการผลิตพืชผักปลอดภัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย (-)
  2. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (The development of fertilizer production, biologically fermented with appropriate technology by the participation of community service organization: a case study. To the ตำบลเมืองจัง Phu phiang District, Nan.)
  3. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (Development, production, fertilizer, water, bio-fermentation technology with the appropriate involvement of the community. A case study of the city administration Only district, Nan province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ