ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  • chawali7@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับยางพารา แบบมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย กรณีศึกษาตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (-)
  2. การศึกษารูปแบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน กรณีศึกษา ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (Study of integrated farming A case study of the Tambon BUA Yai, Amphoe na Noi of Nan province)
  3. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (Development, production, fertilizer, water, bio-fermentation technology with the appropriate involvement of the community. A case study of the city administration Only district, Nan province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ