ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์นุกูล กุดแถลง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80/111 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • nukoolkudthalang@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือน : กรณีศึกษาบ้านท่างาม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (Study of Household Solid Waste Management : A Case Study of Ban Tha Ngam, Hua Kong Subdistrict, Amphoe Kosum Phisai Mahasarakham province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ