ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • sulawan69@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (People Participation in Community Garbage Management in NongKu Subdistrict Administrative Organization, Nadun Province, Maha Sarakham Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ