ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วงศผกา พิมพา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • wongphaka99@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (Chemical Reduction with Organic Agriculture in Nongjig Subdistrict Administrative Organization, Borabue Province, Maha Sarakham Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ