ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • d-pupa@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (Guideline for Community Solid Waste Management: A Case Study of Phonpaeng Sub-District Administrative Organization, Muang Samsib District, Ubon Ratchathani Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ