ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • fon.waraporn@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (-)
  2. การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (Study of the production process, proper to improve quality beneficial microorganisms for the production of safe agricultural system Sustainable security administration ตำบลหมอเมือง Mae charim District, Nan.)
  3. การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน (Education is the appropriate manufacturing process quality to produce useful microorganisms in agriculture sustainable security systems.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ