ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • Pichtipar@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตาบล : กรณีศึกษาตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม จังหวัดเลย (Guidelines for the Development of Village Level Fund Networks : A Case Study of Tambon Hadkumpee , Pakchom District, Loei Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ