ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • aui.thanyachanok@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (Creating a learning process for farmers to develop a sustainable household economy of households in Kudrang Sub-district, Kud Rang district, Maha Sarakham province. )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ