ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • Laumka87@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (A STUDY OF HEALTH PROMOTION MODEL OF ELDERLY BY COMMUNITY PARTICIPATORY : A CASE STUTY OF NONG-KO VILLAGE MOO 6 PANG SUB-DISTRIC KOSUMPHISAI DISTRIC, MAHASARAKHAM PROVINCE)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ