ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • chomphunit@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ ด้วยกระบวนการ 4 อ. สาหรับกลุ่มผู้สูงวัย ทต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่ (The format of supplementary activities, self management skills to health 4 process Tue. For the Group of seniors thot a big market, Chiang Mai Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ