ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • chartnapa_promma@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ของตาบลเจดีย์ จังหวัดน่าน และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ (Forms of power management monitoring, assessment, community organizations, their own health, creative. The blind's lachedi province and Northern leagues.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ