ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • nareewan@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม (การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
 2. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำชุมชน ตำบลควร จ.พะเยา (Skills development project to create a media-creative technology. Continuing learning wisdom. Contributing to health tourism with the operating processes for cooperative leaders and communities. Tambon should Phayao )
 3. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาปัง ตำบลนาปัง จังหวัดน่าน (Creative technology media development projects, support, wisdom, learning, contributing to tourism. Farmhouse breads, historical community. Na Nan bread)
 4. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัยแบบมีส่วนร่วม (Development of database management system for research and management in the community health administration lachedi the blind victory)
 5. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่แบบมีส่วนร่วม (Development of database management system for research and management in the community health administration and big blind labua participation)
 6. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาไร่หลวงแบบมีส่วนร่วม (Development of database management system for research and management in the community health administration blind guesthouse Rai cooperative capital.)
 7. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลน้ำตกแบบมีส่วนร่วม (Development of database management system for research and management in the community health administration cooperative fishing blind guesthouse)
 8. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เสริมทักษะการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ของเทศบาลตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย (The development of creative technology media. Health management skill seniors of big blind municipal lotlat, Chiang Mai, and the parties to the network)
 9. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับแกนนาชุมชนบ้านปางปุกตาบลนาไร่หลวง จ.น่าน (Creative technology media development projects. Continuing to foster wisdom, health groups, seniors With the operating processes for cooperative community at ban Pang na pook axis guesthouse Luang, Chiang Rai, Nan, blindness)
 10. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อบต.น้้าปั้ว จังหวัดน่าน (The development of media technologies for removing traces of creative cultural traditions, communities, contributing to. Health tourism and creative economy. NamPua Nan sub-district)
 11. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาพื้นถิ่นและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาบง จังหวัดลำปาง (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ