ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสงกรานต์ ถุงแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
  • Songkran7485@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคน 3 วัย กรณีศึกษา อบต.แดนชุมพล อ.สูงเม่น จ.แพร่ (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ