ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายพลกฤต รักจุล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ponkrit.ra@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมตามบริบทของกลุ่มชาติพันธ์ กรณีศึกษา : ชนเผ่าลั๊วะบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (-)
  2. รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ